Câu hỏi

Props trong React là gì?

Câu trả lời

Props trong React là một cơ chế để truyền dữ liệu từ một component cha sang một component con trong ứng dụng React. Props (viết tắt của "properties") là các đối số mà bạn cung cấp cho một component React và chúng là read-only, tức là không thể được thay đổi bởi component nhận props.

Đặc điểm của Props

  • Read-only: Props không thể được thay đổi bởi component nhận chúng. Nếu bạn cần thay đổi dữ liệu, bạn sẽ cần sử dụng state.
  • Truyền dữ liệu: Props cho phép bạn truyền dữ liệu từ component cha xuống component con, giúp tạo ra các component có thể tái sử dụng và tùy chỉnh.
  • Truyền hàm: Ngoài dữ liệu, props cũng có thể được sử dụng để truyền hàm từ component cha xuống component con, cho phép các component con giao tiếp với component cha hoặc thực hiện các hành động khi được kích hoạt.

Ví dụ về Pr...

Bạn cần đăng nhập để xem