Câu hỏi

Props trong React là gì?

Câu trả lời

Props là đầu vào cho một React component.

Chúng là các giá trị đơn lẻ hoặc các đối tượng chứa một tập hợp các giá trị được chuyển cho React component khi khởi tạo bằng cách sử dụng q...

Bạn cần đăng nhập để xem