Câu hỏi phỏng vấn React Native
Câu hỏi

Cách debug ứng dụng React Native như thế nào? Nên cài thêm gì để việc delopement nhanh hơn?

Câu trả lời

Để debug ứng dụng React Native, bạn có thể sử dụng một số công cụ và phương pháp sau:

1. Dev Menu

React Native cung cấp một menu phát triển trong ứng dụng với nhiều tùy chọn debug. Bạn có thể truy cập Dev Menu bằng cách lắc thiết bị hoặc sử dụng các phím tắt:

  • iOS Simulator: Cmd ⌘ + D
  • Android emulators: Cmd ⌘ + M (macOS) hoặc Ctrl + M (Windows và Linux)
  • Đối với thiết bị Android và emulator, bạn cũng có thể chạy adb shell input keyevent 82 trong terminal của bạn.

2. React DevTools

Sử dụng React DevTools để kiểm tra cây phần tử React, props, và state. Bạn có thể khởi động React DevTools bằng lệnh npx react-devtools.

3. Debugger

React Native đang phát triển một trải nghiệm debugger JavaScript mới, dự kiến thay thế Flipper, có thể được kích hoạt qua React Native CLI (npx react-native start --experimental-debugger). Khi chọn "Open Debugger" trong Dev Menu, debugger mới sẽ được mở bằng Google Chrome hoặc Microsoft Edge.

4. LogBox

LogBox là một công cụ hiển thị lỗi và cảnh báo trong quá trình phát triển. Bạn có thể tùy chỉnh LogBox để bỏ qua các thông bá...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Touchable là gì và cách dùng nó trong React Native như thế nào?

middle

setNativeProps trong React Native để làm gì?

senior

Code React Native được xử lý như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào