Câu hỏi

Cách debug ứng dụng React Native và các công cụ cần thiết?

entry
Ẩn câu trả lời detail

Trong React Native, có rất nhiều cách debug khác nhau với nhiều công cụ khác nhau, do React Native chạy trên cả hai môi trường Android và iOS.

 • Developer Menu:
  • Reload: tải lại ứng dụng
  • Debug JS Remotely: mở một kênh mới cho JavaScript debugger
  • Enable Live Reload: làm cho ứng dụng tự động tải lại khi click vào Save
  • Enable Hot Reloading: theo dõi các thay đổi được tích lũy trong một file đã thay đổi
  • Toggle Inspector: chuyển đổi giao diện kiểm tra, cho phép chúng ta kiểm tra bất kỳ phần tử UI nào trê...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Props Drilling là gì?

Xem câu trả lời detail

Các component cốt lõi trong React Native?

Xem câu trả lời detail

Cách ứng dụng React Native làm việc mượt mà với animation?

Xem câu trả lời detail

setNativeProps là gì?

Xem câu trả lời detail

Bảo mật mạng và SSL Pinning là gì?

Xem câu trả lời detail