Câu hỏi phỏng vấn React Native
Câu hỏi

setNativeProps trong React Native để làm gì?

Câu trả lời

Trong React Native, setNativeProps là một phương thức được sử dụng để thay đổi trực tiếp các thuộc tính của một thành phần native mà không cần phải sử dụng setState để kích hoạt một bản cập nhật lại toàn bộ cây component. Điều này có thể giúp cải thiện hiệu suất bằng cách giảm số lượng re-render không cần thiết, đặc biệt là trong các trường hợp cần tối ưu hóa hiệu suất cho các hoạt động như animation hoặc khi xử lý sự kiện nhập liệu nhanh.

Để sử dụng setNativeProps, bạn cần có một tham chiếu (ref) đến thành phần native mà bạn muốn cập nhật. Sau đó, bạn có thể gọi setNativeProps và truyền vào một đối tượng chứa các thuộc tính bạn muốn thay đổi.

Ví dụ, để thay đổi thuộc tính scrollEnabled của một ScrollView:

this._scrollView.setNativeProps({scrollEnabled: false});

Trong ví dụ trên, _scrollView là một tham chiếu đến ScrollView mà bạn muốn...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

XHR Module dùng để làm gì trong React native?

middle

Trong React Native, có các hàm nào xử lý thời gian?

senior

Code React Native được xử lý như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào