Câu hỏi

setNativeProps là gì?

entry
Ẩn câu trả lời detail

Đôi khi cần thực hiện các thay đổi trực tiếp đối với một component mà không sử dụng state/props để kích hoạt render lại toàn bộ cây con. Ví dụ: khi sử dụng React trong trình duyệt, đôi khi bạn cần...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Props Drilling là gì?

Xem câu trả lời detail

Các component cốt lõi trong React Native?

Xem câu trả lời detail

Cách ứng dụng React Native làm việc mượt mà với animation?

Xem câu trả lời detail

setNativeProps là gì?

Xem câu trả lời detail

Bảo mật mạng và SSL Pinning là gì?

Xem câu trả lời detail