Câu hỏi phỏng vấn React Native
Câu hỏi

Async Storage trong React Native là gì?

Câu trả lời

Trong React Native, Async Storage là một hệ thống lưu trữ key-value không đồng bộ, không mã hóa, và lưu trữ vĩnh viễn, có phạm vi toàn cục trong ứng dụng. Nó được sử dụng để lưu trữ dữ liệu cục bộ trên thiết bị, giúp dữ liệu có thể được lưu giữ qua các lần khởi động ứng dụng. Async Storage thường được sử dụng thay thế cho LocalStorage trong môi trường web.

Cách hoạt động:

  • Lưu trữ dữ liệu: Sử dụng phương thức setItem để lưu trữ dữ liệu. Dữ liệu cần được lưu dưới dạng chuỗi.
  • Truy xuất dữ liệu: Sử dụng phương thức getItem để truy xuất dữ liệu đã lưu.
  • Xóa dữ liệu: Sử dụng phương thức removeItem để xóa dữ liệu.
  • Lưu trữ và truy xuất dữ liệu đối tượng: Đối với dữ liệu đối tượng, cần phải chuyển đổi đối tượng thành chuỗi JSON khi lưu trữ và chuyển đổi ngược lại khi truy xuất sử dụng JSON.stringify()JSON.parse().

Ví dụ:

import AsyncStorage from '@react-native-async-storage/async-stor...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Các ứng dụng Hybrid là những ứng dụng mà thực tế chúng chạy chậm hơn so với ứng dụng Native, vậy React native có giống như các ứng dụng Hybrid không?

junior

Flexbox trong React Native là gì?

entry

React Native là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào