Câu hỏi

Giải thích Async Storage trong React Native?

Câu trả lời

  • Async Storage trong React Native tương đương với Local Storage trên web.
  • Async Storage là một module do cộ...
Bạn cần đăng nhập để xem