Câu hỏi

Tại sao nên sử dụng Redux?

junior
Ẩn câu trả lời detail

Chúng ta có hoàn toàn có thể build một project hoàn chỉnh với chỉ React. Nhưng khi project của bạn ngày càng lớn, với ngày càng nhiều component, việc chỉ sử dụng duy nhất React để quản lý state sẽ trở nên rất phức tạp.

Tại sao nên sử dụng Redux

Đây chính là lúc Redux toả sáng; nó làm giảm bớt sự phức tạp trong các...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt chính về kiến trúc giữa JavaScript library như React và JavaScript framework như Angular là gì?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để việc render của React hoạt động chính xác khi chúng ta gọi setState?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để tránh việc cần phải binding trong React?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để sử dụng Polymer trong ReactJS?

Xem câu trả lời detail

Reselect là gì và nó hoạt động như thế nào?

Xem câu trả lời detail