Câu hỏi phỏng vấn React.js
Câu hỏi

Làm thế nào để truyền một parameter vào một event handler hoặc callback?

Câu trả lời

Để truyền một parameter vào một event handler hoặc callback trong React, bạn có thể sử dụng một arrow function hoặc function bên trong JSX. Điều này cho phép bạn gửi thêm dữ liệu vào hàm xử lý sự kiện khi nó được gọi.

Sử dụng Arrow Function

Bạn có thể truyền parameter trực tiếp vào một arrow function bên trong JSX:

<button onClick={(e) => this.handleClick(e, parameter)}>Click me</button>

Trong ví dụ trên, handleClick là hàm xử lý sự kiện, e là đối tượng sự kiện, và parameter là dữ liệu bạn muốn truyền vào hàm.

Sử dụng Function Binding

Nếu bạn đang sử dụng một class component, bạn có thể bind hàm xử lý sự kiện trong constructor và truyền parameter:

constructor(props) {
  super(props);
  this.handleClick = this.handleClick.bind(this);
}

handleClick(parameter, e) {
  // Xử lý sự kiện ở đây
}

render() {
  return ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Bạn nên thực hiện request AJAX ở đâu trong một React component?

middle

StrictMode trong React là gì?

middle

Làm thế nào để việc render của React hoạt động chính xác khi chúng ta gọi setState?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào