Câu hỏi phỏng vấn React.js
Câu hỏi

Liệt kê một vài giới hạn của React?

Câu trả lời

React là một thư viện JavaScript mạnh mẽ và linh hoạt cho việc xây dựng giao diện người dùng, nhưng nó không phải là giải pháp hoàn hảo cho mọi vấn đề và có một số giới hạn:

1. Chỉ tập trung vào View Layer

  • React chỉ giải quyết phần "View" trong mô hình MVC (Model-View-Controller), nghĩa là bạn cần phải tích hợp với các thư viện khác để có một giải pháp toàn diện cho ứng dụng web. Điều này có thể làm tăng độ phức tạp và yêu cầu thêm công sức để chọn và học cách sử dụng các thư viện bổ sung như Redux hoặc MobX cho quản lý trạng thái, và React Router cho điều hướng.

2. Học Curve

  • Mặc dù React được khen ngợi vì sự đơn giản và hiệu quả, nhưng việc học cách sử dụng nó đúng cách, cũng như học các thư viện bổ sung cần thiết cho một ứng dụng toàn diện, có thể mất thời gian. Đặc biệt là với sự xuất hiện của Hooks, có một lớp học mới cho các nhà phát triển để hiểu và áp dụng chúng một cách hiệu quả.

3. Hiệu suất với Ứng dụng Lớn

  • Trong một số trường hợp, React có thể không đủ hiệu quả với các ứng dụng lớn và phức t...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Store trong redux là gì?

middle

Ưu điểm của việc sử dụng React Hooks là gì?

middle

Hàm setState trong React là đồng bộ hay bất đồng bộ? Tại sao?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào