Câu hỏi

Store trong redux là gì?

Câu trả lời

Store trong Redux là một đối tượng chứa trạng thái (state) của toàn bộ ứng dụng. Nó đóng vai trò là "single source of truth" (nguồn sự thật duy nhất) vì nó chứa tất cả dữ liệu cần thiết cho UI của ứng dụng. Store trong Redux có một số đặc điểm và chức năng chính sau:

Đặc Điểm của Store

  • Single Source of Truth: Store chứa trạng thái toàn bộ ứng dụng trong một đối tượng JavaScript duy nhất, giúp việc quản lý trạng thái trở nên dễ dàng và minh bạch.
  • Read-Only State: Trạng thái trong Store không thể được thay đổi trực tiếp. Thay vào đó, các thay đổi trạng thái được thực hiện thông qua việc gửi các hành động (actions) đến Store, mô tả "những gì đã xảy ra".
  • Changes with Pure Reducers: Để xác định cách trạng thái được cập nhật để phản hồi lại với các hành động, Redux sử dụng các reducers, là các hàm thuần không tạo ra các hiệu ứng phụ.

Chức Năng của Store

  • Lưu Trữ Trạng Thái: Store giữ trạng thái ứng ...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa smart componentdumb component là gì?

senior

Sự khác biệt giữa FlowPropTypes trong React là gì?

junior

DOM ảo là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào