Câu hỏi

So sánh Flux với MVC?

Câu trả lời

Flux và MVC (Model-View-Controller) là hai kiến trúc phần mềm được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web. Dưới đây là sự so sánh giữa chúng:

Flux

  • Kiến trúc: Flux là một kiến trúc ứng dụng được phát triển bởi Facebook để sử dụng với React. Nó tập trung vào việc tạo ra một luồng dữ liệu một chiều (unidirectional data flow) trong ứng dụng.
  • Components: Flux chia ứng dụng thành bốn phần chính: Actions, Dispatcher, Stores, và Views (thường là React components).
  • Data Flow: Trong Flux, dữ liệu di chuyển theo một hướng rõ ràng. Actions được tạo ra từ user interactions hoặc từ server, được gửi qua Dispatcher và đến các Stores, nơi trạng thái ứng dụng được quản lý. Các thay đổi trong Stores sau đó sẽ cập nhật Views.
  • Stores: Là nơi lưu trữ và quản lý trạng thái ứng dụng. Mỗi store chịu trách nhiệm cho một phần trạng thái và logic cụ thể của ứng dụng.
  • Dispatcher: Là một trung tâm điều phối, nơi tất cả các actions được gửi đến trước khi đến các stores. Nó đảm bảo rằng actions được xử lý một cách tuần tự.

MVC

  • Kiến trúc: MVC là một kiến trúc phần mềm cổ điển được sử dụng rộng rãi trong phát triển ứng dụng web và desktop. Nó chia ứng dụng thành ba phần chính: Model, View, và Controller.
  • Components:
    • Model: Là nơi định nghĩa cấu trúc dữ liệu của ứng dụng và trực tiếp tương tác với cơ sở dữ liệu ho...
Bạn cần đăng nhập để xem