Câu hỏi phỏng vấn React.js
Câu hỏi

Tại sao React sử dụng className thay vì thuộc tính class?

Câu trả lời

Trong ReactJS, className được sử dụng thay vì thuộc tính class để xác định tên lớp CSS cho các phần tử DOM. Lý do chính cho việc này là class là một từ khóa dành riêng trong JavaScript, và JSX là một cú pháp mở rộng của JavaScript được sử dụng bởi React để mô tả UI.

Khi JSX được biên dịch thành JavaScript, nếu sử dụng từ khóa class, nó ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

So sánh Flux với MVC?

middle

Sự khác biệt giữa ElementComponent trong React là gì?

senior

React Fiber là gì? Giải thích cơ chế hoạt động?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào