Câu hỏi

JSX là gì? Các trình duyệt có đọc được JSX không?

Câu trả lời

JSX (JavaScript XML) là một loại cú pháp mở rộng dành cho ngôn ngữ JavaScript viết theo kiểu XML.

Mã lệnh viết bằ...

Bạn cần đăng nhập để xem