Câu hỏi

Trình bày sự khác nhau giữa State và Props?

entry
Ẩn câu trả lời detail

State là một cấu trúc dữ liệu bắt đầu với một giá trị mặc định khi một component mount. Nó có thể bị thay đổi theo thời gian, chủ yếu là do các sự kiện của người dùng.

Props (viết tắt của proper...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt chính về kiến trúc giữa JavaScript library như React và JavaScript framework như Angular là gì?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để việc render của React hoạt động chính xác khi chúng ta gọi setState?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để tránh việc cần phải binding trong React?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để sử dụng Polymer trong ReactJS?

Xem câu trả lời detail

Reselect là gì và nó hoạt động như thế nào?

Xem câu trả lời detail