Câu hỏi phỏng vấn React.js
Câu hỏi

Ba dấu chấm ... trong React để làm gì?

Câu trả lời

Trong React, ba dấu chấm (...), còn được gọi là spread operator, là một cú pháp ES6 được sử dụng để "trải" các phần tử của một mảng hoặc các thuộc tính của một đối tượng ra thành các phần tử hoặc thuộc tính riêng lẻ. Dưới đây là một số cách sử dụng spread operator trong React:

Truyền Props

Spread operator có thể được sử dụng để truyền toàn bộ props của một đối tượng đến một component một cách dễ dàng.

const myProps = { name: 'John', age: 30 };
<MyComponent {...myProps} />

Trong ví dụ trên, tất cả các thuộc tính trong myProps sẽ được truyền như là props đến MyComponent.

Kết hợp Đối tượng

Spread operator cũng có thể được sử dụng để kết hợp các đối tượng, tạo ra một đối tượng mới chứa tất cả các thuộc tính từ các đối tượng ban đầu.

const obj1 = { a: 1, b: 2 };
const obj2 = { c: 3, d: 4 };
const combinedObj = { ...obj1, ...obj2 };

combinedObj sẽ là `{ a: 1, b: 2, c...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Children prop trong React là gì?

middle

Làm cách nào để liên kết các phương thức hoặc event handler trong lệnh callback JSX?

senior

Làm thế nào để truy cập vào nút DOM trong một React component?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào