Câu hỏi

Chức năng của hàm render() trong React là gì?

Câu trả lời

Hàm render() trong React là một phương thức bắt buộc trong mỗi class component và có chức năng chính là trả về một phần tử React (React element) để mô tả những gì sẽ được hiển thị trên giao diện người dùng (UI). Nói cách khác, hàm render() xác định cấu trúc của giao diện người dùng bằng cách trả về các thành phần React, JSX, hoặc các loại nút DOM và component khác.

Đặc điểm của hàm render():

  • Được gọi tự động: React sẽ tự động gọi hàm render() mỗi khi trạng thái (state) hoặc props của component thay đổi, dẫn đến việc cập nhật giao diện người dùng.
  • Không thay đổi trạng thái: Hàm render() phải là một hàm "pure", nghĩa là nó không thay đổi trạng thái của component, không tương tác trực tiếp với ...
Bạn cần đăng nhập để xem