Câu hỏi

Element trong React là gì?

entry
Ẩn câu trả lời detail

Element là một đối tượng đơn giản mô tả những gì bạn muốn hiển thị trên màn hình dưới dạng các nút DOM hoặc các thành phần khác. Các element có thể chứa các element khác trong props của chúng. Tạo một React element rất đơn giản và...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt chính về kiến trúc giữa JavaScript library như React và JavaScript framework như Angular là gì?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để việc render của React hoạt động chính xác khi chúng ta gọi setState?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để tránh việc cần phải binding trong React?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để sử dụng Polymer trong ReactJS?

Xem câu trả lời detail

Reselect là gì và nó hoạt động như thế nào?

Xem câu trả lời detail