Câu hỏi

Element trong React là gì?

Câu trả lời

Element là một đối tượng đơn giản mô tả những gì bạn muốn hiển thị trên màn hình dưới dạng các nút DOM hoặc các thành phần khác. Các element có thể chứa các element khác trong props của chúng. Tạo một React element rất đơn giản và...

Bạn cần đăng nhập để xem