Câu hỏi phỏng vấn React.js
Câu hỏi

Element trong React là gì?

Câu trả lời

Element trong React là những khối xây dựng cơ bản nhất của ứng dụng React. Chúng mô tả những gì bạn muốn thấy trên màn hình. React elements là các đối tượng nhẹ và đơn giản mô tả một nút DOM, các thuộc tính của nó, và con của nó. Khác với trình duyệt DOM elements, React elements là các đối tượng thuần túy và dễ dàng tạo ra.

Đặc điểm của React Elements

  • Bất biến (Immutable): Một khi bạn tạo một element, bạn không thể thay đổi con của nó hoặc thuộc tính của nó. Một element giống như một bức ảnh chụp màn hình của một giao diện người dùng.
  • Hiệu quả: React DOM so sánh element và element con của nó với element trước đó để quyết định DOM cần cập nhật những gì để đạt được hiệu suất tối ưu.
  • Độc lập với platform: Có thể render elements vào nhiều loại môi trường khác nhau bằng cách sử dụng React DOM cho web, React Native cho mobile, và các renderer khác ch...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

mapStateToPropsmapDispatchToProps trong redux là gì?

senior

Trong React, tại sao cần liên kết các event handler với this?

middle

Mô tả cách xử lý các event trong React?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào