Câu hỏi phỏng vấn React.js
Câu hỏi

SyntheticEvent trong React là gì?

Câu trả lời

SyntheticEvent trong ReactJS là một bao bọc cross-browser xung quanh native event của trình duyệt. Nó kết hợp hành vi của các sự kiện trình duyệt khác nhau thành một API chuẩn, đảm bảo rằng các sự kiện này hoạt động giống nhau trên tất cả các trình duyệt.

Đặc điểm của SyntheticEvent:

  • Tính nhất quán: SyntheticEvent cung cấp một API nhất quán cho các sự kiện, không phụ thuộc vào trình duyệt, giúp xử lý sự kiện dễ dàng và đáng tin cậy hơn.
  • Hiệu suất: React sử dụng một hệ thống tái sử dụng sự kiện để tăng hiệu suất. Khi sự kiện xử lý xong, tất cả các thuộc tính của sự kiện sẽ được nullify để đảm bảo không có rò rỉ bộ nhớ.
  • Hỗ trợ cho tất cả các sự kiện: SyntheticEvent hỗ trợ tất cả các sự kiện mà bạn có thể cần, từ cơ bản như click, input, và change, đến nâng cao hơn như drag and drop, touch, và các sự kiện khác.

Cách hoạt động của SyntheticEvent:

Khi bạn xử lý một sự kiện trong React, bạn kh...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Thứ tự của các hook useInsertionEffect, useEffectuseLayoutEffect trong quá trình tạo ra component là gì?

middle

Làm thế nào để áp dụng validation trên Props trong React?

middle

Làm cách nào bạn ngăn một component hiển thị trong React?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào