Câu hỏi

Flux là gì?

Câu trả lời

Flux là một kiến trúc ứng dụng được phát triển bởi Facebook để xây dựng các ứng dụng giao diện người dùng (UI) phía client. Flux được thiết kế để giải quyết một số vấn đề với kiến trúc MVC (Model-View-Controller) truyền thống, đặc biệt là về việc quản lý dữ liệu và luồng dữ liệu trong các ứng dụng lớn và phức tạp.

Các Thành Phần Chính của Flux

Flux bao gồm bốn thành phần chính:

  1. Dispatcher: Là trung tâm điều khiển của kiến trúc Flux, nơi tất cả các hành động (actions) được gửi đến. Dispatcher quản lý tất cả các callbacks và đảm bảo rằng chúng được gọi theo đúng thứ tự.
  2. Stores: Lưu trữ và quản lý trạng thái ứng dụng. Trong Flux, mỗi store chứa một phần trạng thái ứng dụng và logic cụ thể liên quan đến phần trạng thái đó. Stores lắng nghe các hành động từ Dispatcher và cập nhật trạng thái ứng dụng tương ứng.
  3. Actions: Đại diện cho các sự kiện mà dữ liệu được gửi từ ứng dụng đến Dispatcher để được xử lý. Actions có thể được kích hoạt từ giao diện người dùng hoặc từ bất kỳ nơi nào trong ứng dụng.
  4. Views: Thành phần giao diện người dùng, thường được xây dựng bằng React trong các ứng dụng...
Bạn cần đăng nhập để xem