Câu hỏi phỏng vấn React.js
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa Presentational componentContainer component trong React là gì?

Câu trả lời

Trong React, sự phân biệt giữa Presentational component và Container component là một mô hình thiết kế giúp tách biệt trách nhiệm giữa việc quản lý dữ liệu và việc hiển thị giao diện người dùng. Mô hình này giúp tạo ra các ứng dụng dễ bảo trì, mở rộng và tái sử dụng.

Presentational Components

  • Chức năng: Chủ yếu quan tâm đến cách thức "trình bày" giao diện người dùng. Chúng mô tả cách giao diện trông như thế nào, không quan tâm đến logic ứng dụng hoặc cách dữ liệu được tải và thao tác.
  • Dữ liệu: Thường nhận dữ liệu và callbacks qua props. Không thường xuyên sử dụng hoặc thay đổi trạng thái (state) nội bộ, ngoại trừ trạng thái UI tương tác như mở/đóng một dropdown.
  • Đọc: Dễ đọc và tái sử dụng, vì chúng không phụ thuộc vào các phần khác của ứng dụng.
  • Ví dụ: Một button, một form, một layout chứa header và footer.

Container Components

  • Chức năng: Quan tâm đến cách thức "làm việc" của ứng dụng. Chúng cung cấp dữ liệu và hành vi (logic) cho các presentational hoặc các container compo...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Bạn sẽ sử dụng flushSync trong ReactJS khi nào?

middle

So sánh điểm khác nhau của useRefcreateRef trong React gì?

middle

Refs được sử dụng như thế nào trong React?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào