Câu hỏi phỏng vấn React.js
Câu hỏi

Khi nào cần truyền props...

Câu trả lời

Trong React, việc truyền props cho super() trong constructor của một class component là cần thiết khi bạn muốn sử dụng this.props trong constructor. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn cần truy cập đến props để khởi tạo trạng thái hoặc thực hiện các thiết lập ban đầu dựa trên props.

Khi nào cần truyền props cho super():

 1. Khi bạn cần sử dụng this.props trong constructor: Để this.props được định nghĩa trong constructor, bạn cần truyền props đến super(). Nếu không, this.props sẽ là undefined trong phạm vi của constructor.
class MyComponent extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  console.log(this.props); // `props` sẽ được định nghĩa nếu bạn truyền `props` cho `super()`
  this.state = {
   myStateValue: props.initialValue // Sử dụng `props` để khởi tạo state
  };
 }
 // ...
}
 1. **Khi bạn không cần sử dụng this.props t...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Làm thế nào để truyền một parameter vào một event handler hoặc callback?

middle

Context API trong ReactJS là gì?

middle

mapStateToPropsmapDispatchToProps trong redux là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào