Câu hỏi

Khi nào cần truyền props cho super()?

senior
Ẩn câu trả lời detail

Một lý do duy nhất khi người ta cần truyền props cho super() là khi bạn muốn truy cập this.props trong constructor:

```js class MyComponent extends React.Compon...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt chính về kiến trúc giữa JavaScript library như React và JavaScript framework như Angular là gì?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để việc render của React hoạt động chính xác khi chúng ta gọi setState?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để tránh việc cần phải binding trong React?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để sử dụng Polymer trong ReactJS?

Xem câu trả lời detail

Reselect là gì và nó hoạt động như thế nào?

Xem câu trả lời detail