Câu hỏi

Khi nào cần truyền props cho super() trong React?

Câu trả lời

Trong React, việc truyền props cho super() trong constructor của một class component là cần thiết khi bạn muốn sử dụng this.props trong constructor. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn cần truy cập đến props để khởi tạo trạng thái hoặc thực hiện các thiết lập ban đầu dựa trên props.

Khi nào cần truyền props cho super():

  1. **Khi bạn cần sử dụng `t...
Bạn cần đăng nhập để xem