Câu hỏi phỏng vấn React.js
Câu hỏi

Trong React, refsfindDOMNode() thì phương thức nào được ưu tiên hơn để truy cập các nút DOM hoặc các instance của component?

Câu trả lời

Trong React, việc sử dụng refs được ưu tiên hơn so với việc sử dụng findDOMNode() để truy cập các nút DOM hoặc các instance của component. Dưới đây là một số lý do chính:

1. Khuyến nghị từ React

React khuyến nghị sử dụng refs thay vì findDOMNode()findDOMNode() có thể sớm bị loại bỏ khỏi các phiên bản tương lai của React. Sử dụng refs là cách tiếp cận chính thức và được khuyến khích để truy cập DOM trong React.

2. Tính linh hoạt và rõ ràng

Refs cung cấp một cách linh hoạt và rõ ràng hơn để truy cập các nút DOM hoặc các instance của component. Bạn có thể gán ref trực tiếp đến một phần tử DOM hoặc component class trong JSX, làm cho mã nguồn dễ đọc và bảo trì hơn.

3. Hỗ trợ Function Components

Trong các phiên bản mới của React, findDOMNode() không hoạt động với function components. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng refs với function components thông qua hook `useRef...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Mô tả cách xử lý các event trong React?

middle

Làm thế nào để áp dụng validation trên Props trong React?

middle

Mô tả cách hoạt động của kiến trúc Flux?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào