Câu hỏi

Phương thức nào được ưu tiên hơn trong callback trong 2 tùy chọn refs và findDOMNode()?

Câu trả lời

Ưu tiên sử dụng các refs hơn findDOMNode()findDOMNode() ngăn cản một số cải tiến nhất định trong Reac...

Bạn cần đăng nhập để xem