Câu hỏi

Sự khác biệt giữa smart componentdumb component là gì?

Câu trả lời

Trong phát triển ứng dụng React, thuật ngữ "smart" component (còn được gọi là container component) và "dumb" component (còn được gọi là presentational component) thường được sử dụng để mô tả hai loại component khác nhau dựa trên vai trò và chức năng của chúng trong ứng dụng.

Smart Components

  • Chức năng: Smart components thường chứa logic ứng dụng, quản lý trạng thái (state), xử lý dữ liệu và tương tác với các API hoặc services. Chúng thường làm việc với dữ liệu, quản lý các sự kiện và chịu trách nhiệm gửi dữ liệu đến các dumb components thông qua props.
  • Trách nhiệm: Chúng thường chịu trách nhiệm về cách ứng dụng hoạt động, bao gồm việc lấy dữ liệu, xử lý logic và quản lý trạng thái.
  • Ví dụ: Một smart component có thể là một container chứa form đăng nhập, nơi nó quản lý trạng thái của các input và xử lý việc gửi form.

Dumb Components

  • Chức năng: Dumb components thường chỉ tập trung vào việc hiển thị UI và không chứa logic ứng dụng hoặc trạng thái nội bộ. Chúng nhận dữ liệu dưới dạng props và hiển thị UI dựa trên dữ liệu đó.
  • ...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Sự khác biệt giữa việc sử dụng constructorgetInitialState trong React là gì?

middle

So sánh điểm khác nhau của useRefcreateRef trong React gì?

senior

Hooks có thay thế render props và** higher-order components (HOC)** không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào