Câu hỏi

Khi nào nên sử dụng forceUpdate trong một React component?

Câu trả lời

Thỉnh thoảng bạn muốn cập nhập lại Component một cách thủ công, điều này có thể đạt được bằng cách sử dụng phương thức forceUpdate(). Đây là một phương thức của lớp React.Component, vì vậy các lớp con của React.Component sẽ được thừa kế phương thức này.

Ví dụ:

// file forceUpdate-example.jsx
class R...
Bạn cần đăng nhập để xem