Câu hỏi phỏng vấn React.js
Câu hỏi

Khi nào nên sử dụng forceUpdate trong một React component?

Câu trả lời

Trong React, forceUpdate() là một phương thức của class component, được sử dụng để buộc một component re-render, bỏ qua phương thức shouldComponentUpdate(). Tuy nhiên, việc sử dụng forceUpdate() thường không được khuyến khích và chỉ nên sử dụng trong một số trường hợp cụ thể:

1. Khi Component Không Sử Dụng State hoặc Props

Nếu component của bạn không phụ thuộc vào state hoặc props để render, và bạn cần cập nhật UI dựa trên sự thay đổi của một số dữ liệu bên ngoài mà React không thể phát hiện, forceUpdate() có thể được sử dụng để buộc component re-render.

2. Khi Sử Dụng Third-party DOM Libraries

Trong trường hợp bạn đang sử dụng một thư viện DOM bên ngoài không phải của React, và thư viện đó thay đổi DOM mà không thông qua React, forceUpdate() có thể được sử dụng để đồng bộ hóa lại với React sau khi thư viện thực hiện thay đổi.

3. Khi Tối Ưu Hóa Hiệu Suất

Trong một số trường hợp hiếm hoi, bạn có thể muốn tối ưu hóa hiệu s...

expert

expert

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

So sánh điểm khác nhau của useRefcreateRef trong React gì?

senior

Sự khác biệt giữa việc sử dụng constructorgetInitialState trong React là gì?

middle

SyntheticEvent trong React là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào