Câu hỏi

So sánh điểm khác nhau của useRef và createRef gì?

middle
Ẩn câu trả lời detail
  • Đối với createRef thì mỗi lần component gọi nó được render thì nó sẽ tạo ra một ref mới.
  • Còn đối với useRef thì trả về cùng một ref khi render, có nghĩa là giá ...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt chính về kiến trúc giữa JavaScript library như React và JavaScript framework như Angular là gì?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để việc render của React hoạt động chính xác khi chúng ta gọi setState?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để tránh việc cần phải binding trong React?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để sử dụng Polymer trong ReactJS?

Xem câu trả lời detail

Reselect là gì và nó hoạt động như thế nào?

Xem câu trả lời detail