Câu hỏi phỏng vấn React.js
Câu hỏi

So sánh điểm khác nhau của useRefcreateRef trong React gì?

Câu trả lời

useRefcreateRef trong React đều được sử dụng để tạo ra các refs, nhưng chúng có một số điểm khác biệt quan trọng:

useRef:

  • Hook useRef: useRef là một hook được giới thiệu trong React 16.8, cho phép bạn sử dụng refs trong function components.
  • Giữ giá trị qua re-renders: useRef trả về một đối tượng ref có thuộc tính current bền vững qua các lần re-render. Nghĩa là, nếu bạn gán một giá trị cho ref.current, giá trị đó sẽ giữ nguyên giữa các lần re-render, trừ khi bạn chủ động thay đổi nó.
  • Sử dụng trong Function Components: useRef thường được sử dụng trong function components vì class components không thể sử dụng hooks.
  • Có thể lưu trữ bất kỳ giá trị nào: Ngoài việc lưu trữ một nút DOM, useRef còn có thể lưu trữ bất kỳ giá trị nào bạn muốn giữ qua các lần re-render.

createRef:

  • Phương thức createRef: createRef là một phương thức của React dùng để tạo refs trong class components.
  • Tạo mới mỗi lần render: Mỗi lần component re-render, createRef sẽ tạo ra một đối tượng ref mới...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Error Boundary được xử lý thế nào trong React?

senior

Điều gì xảy ra khi bạn gọi setState trong React?

expert

Thứ tự của các hook useInsertionEffect, useEffectuseLayoutEffect trong quá trình tạo ra component là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào