Câu hỏi

Làm thế nào để truy cập vào nút DOM trong một React component?

Câu trả lời

ReactDOM cung cấp cho bạn phương thức ReactDOM.findDOMNode(param) để tìm đối tượng Node tương ứng với tham số của phương thức.

Bên trong Class Component nếu bạn gọi phương thức ReactDOM.findDOMNode(this), nó sẽ trả về cho bạn nút gốc (Root Node) của mô hình DOM. Ví dụ:

// File: findDOMNode-example.jsx

class Fruits exte...
Bạn cần đăng nhập để xem