Câu hỏi phỏng vấn React.js
Câu hỏi

Làm thế nào để truy cập vào nút DOM trong một React component?

Câu trả lời

ReactDOM cung cấp cho bạn phương thức ReactDOM.findDOMNode(param) để tìm đối tượng Node tương ứng với tham số của phương thức.

Bên trong Class Component nếu bạn gọi phương thức ReactDOM.findDOMNode(this), nó sẽ trả về cho bạn nút gốc (Root Node) của mô hình DOM. Ví dụ:

// File: findDOMNode-example.jsx

class Fruits extends React.Component {
 doFind() {
  // Find root Node of this Component
  var node = ReactDOM.findDOMNode(this);
  node.style.border = "1px solid red";
 }
 render() {
  return (
   <ul>
    <li>Apple</li>
    <li>Apricot</li>
    <li>Banana</li>
    <li>
     <button onClick={() => this.doFind()}>Find Root Node</button>
    </li>
   </ul>
  );
 }
}

// Render
ReactDOM.render(<Fruits />, document.getElementById("fruits1"));
<!DOCTYPE html>
<ht...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Lifting State Up trong ReactJS là gì?

senior

Hooks có thay thế render props và** higher-order components (HOC)** không?

middle

Ba dấu chấm ... trong React để làm gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào