Câu hỏi

Sự khác biệt giữa Flow và PropTypes là gì?

Câu trả lời

  • Flow là một công cụ phân tích tĩnh (trình kiểm tra tĩnh – static checker) sử dụng một tập hợp siêu ngôn ngữ, cho p...
Bạn cần đăng nhập để xem