Câu hỏi phỏng vấn React.js
Câu hỏi

Điều gì xảy ra khi bạn gọ...

Câu trả lời

Khi bạn gọi setState trong React, bạn yêu cầu React cập nhật trạng thái (state) của một component và sau đó tái render component đó cùng với các component con của nó (nếu cần). Dưới đây là quy trình chi tiết về những gì xảy ra:

1. Cập nhật Trạng Thái

setState nhận vào một đối tượng hoặc một hàm. Đối tượng này chứa phần của trạng thái mà bạn muốn cập nhật, hoặc hàm này nhận trạng thái hiện tại và props làm đối số và trả về một đối tượng trạng thái mới. React sau đó sẽ lên lịch cập nhật trạng thái của component với thông tin mới.

2. Gọi Phương Thức render

Sau khi trạng thái được cập nhật, React sẽ gọi phương thức render của component để xác định cách giao diện người dùng nên thay đổi dựa trên trạng thái mới. Phương thức render trả về một cây React element (thường được tạo từ JSX).

3. So Sánh Virtual DOM

React sau đó sẽ so sánh cây React element mới với phiên bản trước đó của cây đó (được lưu trữ trong Virtual DOM). Quá trình này được gọi là "diffing". React xác định những phần nào của giao diện người dùng cần thay đổi dựa trên sự khác biệt giữa hai phiên bản của cây.

4....

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Portal trong React là gì?

middle

Mô tả cách hoạt động của kiến trúc Flux?

middle

Fragment trong React là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào