Câu hỏi

Điều gì xảy ra khi bạn gọi setState

Câu trả lời

Điều đầu tiên React sẽ làm khi bạn gọi setState() là merge tham số (là object bạn đã truyền vào setState()) vào state hiện tại của component. Điều này sẽ bắt đầu một quá tr...

Bạn cần đăng nhập để xem