Câu hỏi

Điều gì xảy ra khi bạn gọi setState

entry
Ẩn câu trả lời detail

Điều đầu tiên React sẽ làm khi bạn gọi setState() là merge tham số (là object bạn đã truyền vào setState()) vào state hiện tại của component. Điều này sẽ bắt đầu một quá tr...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt chính về kiến trúc giữa JavaScript library như React và JavaScript framework như Angular là gì?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để việc render của React hoạt động chính xác khi chúng ta gọi setState?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để tránh việc cần phải binding trong React?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để sử dụng Polymer trong ReactJS?

Xem câu trả lời detail

Reselect là gì và nó hoạt động như thế nào?

Xem câu trả lời detail