Câu hỏi

DOM ảo là gì?

Câu trả lời

DOM ảo (Virtual DOM) là một khái niệm quan trọng trong phát triển ứng dụng web hiện đại, đặc biệt là trong các thư viện và framework như React. Virtual DOM là một bản sao nhẹ của DOM thực tế (Real DOM) và được sử dụng như một lớp trung gian giữa trạng thái của ứng dụng và trạng thái được hiển thị trên giao diện người dùng.

Cách hoạt động của Virtual DOM

  1. Cập nhật: Khi trạng thái của ứng dụng thay đổi, thay vì cập nhật trực tiếp trên Real DOM, một bản sao mới của Virtual DOM sẽ được tạo ra và phản ánh những thay đổi đó.
  2. So sánh: Virtual DOM mới sẽ được so sánh với bản sao trước đó của Virtual DOM để xác định những thay đổi cụ thể nào cần được thực hiện trên Real DOM.
  3. Cập nhật Real DOM: Chỉ những thay đổi cần thiết được xác định từ bước so sánh sẽ được áp dụng lên Real DOM, giúp tối ưu hóa hiệu suất bằng cách giảm thiểu số lượng tương tác với Real DOM.

Lợi ích của Virtual ...

Bạn cần đăng nhập để xem