Câu hỏi

Tại sao component data phải là một function?

Câu trả lời

Trong Vue.js, khi xác định thuộc tính dữ liệu trong một thành phần, bạn nên biến nó thành một hà...

Bạn cần đăng nhập để xem