Câu hỏi

Các yếu tố cần thiết nhất trong State Management Pattern là gì?

Câu trả lời

Trong Vue.js, các yếu tố thiết yếu của State Management Pattern bao gồm:

  • State: Đại diện cho kho lưu trữ dữ liệu tập trung của một ứng dụng. State giữ dữ liệu được chia sẻ cần được truy cập và sửa...
Bạn cần đăng nhập để xem