Câu hỏi phỏng vấn Vue.js
Câu hỏi

Trong Vuejs, reactivity là gì?

Câu trả lời

Trong Vue.js, reactivity (tính phản ứng) là một tính năng cốt lõi cho phép Vue tự động phát hiện và quản lý các thay đổi đối với dữ liệu ứng dụng, sau đó cập nhật giao diện người dùng (UI) một cách tương ứng mà không cần sự can thiệp thủ công từ phía lập trình viên. Reactivity giúp đảm bảo rằng dữ liệu hiển thị trên UI luôn đồng bộ với trạng thái dữ liệu hiện tại của ứng dụng.

Cách hoạt động của Reactivity trong Vue.js:

  1. Theo dõi sự thay đổi: Vue sử dụng các getter và setter để theo dõi sự thay đổi của dữ liệu. Khi dữ liệu được truy cập (getter), Vue ghi nhận sự phụ thuộc của dữ liệu đó. Khi dữ liệu thay đổi (setter), Vue sẽ thông báo cho các phụ thuộc biết để chúng có thể cập nhật.
  2. Proxy và Refs: Trong Vue 3, Vue sử dụng Proxy (một tính năng của ECMAScript 6) để theo dõi và quản lý sự thay đổi của dữ liệu một cách hiệu quả. Đối với các giá trị nguyên thủy, Vue cung cấp một API gọi là ref để tạo ra một đối tượng phản ứng có thể theo dõi sự thay đổi của giá trị đó.
  3. *Cập nhật DOM...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Vuex là gì?

expert

Làm thế nào để cải thiện hiệu suất ứng dụng Vuejs?

middle

Single Page Applications là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào