Câu hỏi

Dynamic components trong vuejs là gì?

junior
Ẩn câu trả lời detail

Dynamic components trong Vue.js là một cách để tạo ra các thành phần Vue động trong ứng dụng của bạn. Điều này cho phép bạn tạo các thành phần Vue mà không cần phải định nghĩa chúng trong code trước. Thay vào đó, bạn có thể chọn thành phần hiển thị ...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Dynamic components trong vuejs là gì?

Xem câu trả lời detail

Slot trong VueJS là gì?

Xem câu trả lời detail

Mục đích của keep alive tag để làm gì?

Xem câu trả lời detail

Sự khác nhau giữa `computed` và `methods` trong VueJS là gì?

Xem câu trả lời detail

Sự khác nhau giữa `v-show` và `v-if` là gì?

Xem câu trả lời detail