Câu hỏi phỏng vấn Vue.js
Câu hỏi

Dynamic components trong Vuejs là gì?

Câu trả lời

Trong Vue.js, Dynamic Components là một tính năng cho phép các nhà phát triển chuyển đổi giữa các thành phần (components) một cách linh hoạt tại thời điểm chạy dựa trên trạng thái hiện tại của ứng dụng. Điều này giúp tạo ra các giao diện người dùng phức tạp và tương tác cao mà không cần tải lại trang hoặc thêm quá nhiều logic điều kiện phức tạp vào mã.

Cách Sử Dụng Dynamic Components

Để sử dụng dynamic components, Vue cung cấp một thẻ đặc biệt là <component> kết hợp với thuộc tính is. Thuộc tính is này có thể được ràng buộc với tên của component hoặc một đối tượng component mà bạn muốn render tại một thời điểm cụ thể.

<!-- Component changes when `currentComponent` changes -->
<component :is="currentComponent"></component>

Trong ví dụ trên, giá trị của currentComponent có thể là tên của một component đã đăng ký, hoặc một đối tượng component. Khi giá trị của currentComponent thay đổi, Vue sẽ tự động chuyển đổi và render component tương ứng.

Ứng Dụng của Dynamic Components

Dynamic components rất hữu ích trong các tình huống như:

  • Xây ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Có thể sử dụng các Styled Components trong Vuejs không? Và sử dụng như thế nào?

middle

Mô tả Single File Component trong Vuejs?

senior

Vue-loader là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào