Câu hỏi phỏng vấn Vue.js
Câu hỏi

Sự khác nhau giữa slotsscoped slots trong Vuejs là gì?

Câu trả lời

Trong Vue.js, slotsscoped slots là hai khái niệm liên quan đến việc phân phối nội dung trong các component. Dưới đây là sự khác biệt giữa chúng:

Slots:

  • Slots là một cách để chèn nội dung HTML hoặc các component khác vào một component từ bên ngoài. Nó giống như một "ổ cắm" mà bạn có thể điền nội dung vào từ phía cha (parent).
  • Slots được sử dụng để tạo các component có khả năng tái sử dụng cao và có thể tùy chỉnh nội dung bên trong của chúng.
  • Cú pháp cơ bản của slot không cung cấp khả năng truyền dữ liệu từ component con (child) trở lại component cha (parent).

Scoped Slots:

  • Scoped Slots mở rộng khái niệm của slots bằng cách cho phép component con truyền dữ liệu trở lại vào slot, từ đó component cha có thể sử dụng dữ liệu đó để quyết định cách hiển thị nội dung.
  • Scoped slots cung cấp một phạm vi (scope) chứa dữ liệu mà bạn có thể sử dụng để tùy chỉnh cách hiển thị nội dung slot.
  • Cú pháp của scoped slots thường sử dụng v-slot với mộ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Trong Vuejs, reactivity là gì?

middle

Dynamic components trong Vuejs là gì?

junior

DOM ảo là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào