Câu hỏi phỏng vấn Vue.js
Câu hỏi

Sự khác nhau giữa computedmethods trong VueJs là gì?

Câu trả lời

Trong Vue.js, computedmethods đều là cách để định nghĩa hành vi động trong các component Vue, nhưng chúng phục vụ cho các mục đích khác nhau và hoạt động theo cách khác nhau.

Computed Properties

  • Tính chất: Computed properties là các thuộc tính được tính toán dựa trên dữ liệu khác. Chúng được định nghĩa như các hàm getter và có thể phụ thuộc vào một hoặc nhiều thuộc tính dữ liệu khác trong component.
  • Tái tính toán: Một computed property chỉ được tái tính toán khi một trong các phụ thuộc của nó thay đổi. Điều này giúp tối ưu hóa hiệu suất bằng cách tránh tính toán không cần thiết.
  • Không chấp nhận tham số: Computed properties không chấp nhận tham số khi được gọi.
  • Caching: Kết quả của một computed property được lưu trong bộ nhớ cache và chỉ được cập nhật khi các phụ thuộc của nó thay đổi.

Methods

  • Tính chất: Methods trong Vue.js là các hàm có thể được gọi từ template hoặc từ các phần khác của component. Chúng có thể được sử dụng để xử lý sự kiện, thực hiện tính toán, hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác.
  • Tái tính toán: Một method...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Vue-loader là gì?

middle

Dynamic components trong Vuejs là gì?

middle

Hãy phân biệt Dom thật (real dom) và Dom ảo (virtual dom)?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào