Câu hỏi

Slot trong VueJS là gì?

junior
Ẩn câu trả lời detail

Slot trong Vue.js là một cách để truyền nội dung từ phần tử cha đến phần tử con. Nó cho phép bạn chèn nội dung tùy ý vào các thành phần con của một thành phần cha mà không cần quan tâm đến cấu trúc của th...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Dynamic components trong vuejs là gì?

Xem câu trả lời detail

Slot trong VueJS là gì?

Xem câu trả lời detail

Mục đích của keep alive tag để làm gì?

Xem câu trả lời detail

Sự khác nhau giữa `computed` và `methods` trong VueJS là gì?

Xem câu trả lời detail

Sự khác nhau giữa `v-show` và `v-if` là gì?

Xem câu trả lời detail