Câu hỏi phỏng vấn Vue.js
Câu hỏi

Slot trong VueJS là gì?

Câu trả lời

Trong Vue.js, slot là một cơ chế cho phép bạn composes (ghép nối) các component với nhau bằng cách chèn nội dung tùy chỉnh vào một phần của template của component. Slot hoạt động như một outlet nơi bạn có thể chèn nội dung được cung cấp bởi component cha vào một vị trí xác định trong template của component con.

Cách hoạt động của Slot:

  • Trong template của component con, bạn sẽ định nghĩa một hoặc nhiều thẻ <slot> ở những vị trí mà bạn muốn chèn nội dung từ component cha.
  • Component cha sau đó có thể truyền nội dung vào bên trong thẻ mở và đóng của component con, và nội dung này sẽ được hiển thị tại vị trí của thẻ <slot> tương ứng.

Ví dụ:

<!-- Component con -->
<template>
  <button class="fancy-btn">
    <slot></slot>
    <!-- slot outlet -->
  </button>
</template>

<!-- Sử dụng component con trong component cha -->
<FancyButton>
  Click me!
  <!-- slot content -->
</FancyButton>

Trong ví dụ trên, ...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Vuex là gì?

middle

Mục đích của keep alive tag trong Vuejs để làm gì?

middle

So sánh vuexpinia?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào