Câu hỏi

Mục đích của keep alive tag để làm gì?

Câu trả lời

Keep-alive trong Vue là một thành phần của thư viện Vue.js, cho phép bạn giữ lại các thành phần Vue đã được tạo ra trước đó trong bộ nhớ cache của trình duyệt, thay vì xóa chúng khỏi DOM khi ngườ...

Bạn cần đăng nhập để xem