Câu hỏi

Mục đích của keep alive tag để làm gì?

junior
Ẩn câu trả lời detail

Keep-alive trong Vue là một thành phần của thư viện Vue.js, cho phép bạn giữ lại các thành phần Vue đã được tạo ra trước đó trong bộ nhớ cache của trình duyệt, thay vì xóa chúng khỏi DOM khi ngườ...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Dynamic components trong vuejs là gì?

Xem câu trả lời detail

Slot trong VueJS là gì?

Xem câu trả lời detail

Mục đích của keep alive tag để làm gì?

Xem câu trả lời detail

Sự khác nhau giữa `computed` và `methods` trong VueJS là gì?

Xem câu trả lời detail

Sự khác nhau giữa `v-show` và `v-if` là gì?

Xem câu trả lời detail