Câu hỏi phỏng vấn Vue.js
Câu hỏi

Có thể sử dụng các Styled Components trong Vuejs không? Và sử dụng như thế nào?

Câu trả lời

Có, bạn có thể sử dụng Styled Components trong Vue.js. Styled Components là một thư viện CSS-in-JS cho phép bạn viết CSS trực tiếp trong các tệp JavaScript hoặc Vue của mình, giúp quản lý và duy trì các kiểu dễ dàng hơn. Điều này mang lại lợi ích trong việc tạo ra các thành phần Vue có kiểu dáng động và có thể tái sử dụng cao.

Cách Sử Dụng Styled Components trong Vue.js:

 1. Cài đặt: Đầu tiên, bạn cần cài đặt thư viện vue-styled-components vào dự án Vue của mình bằng npm hoặc yarn:

  npm i vue-styled-components

  hoặc

  yarn add vue-styled-components
 2. Tạo Styled Component: Sau khi đã cài đặt, bạn có thể bắt đầu tạo các styled component. Ví dụ, tạo một styled component cho thẻ h1:

  // Trong tệp Header.js
  import styled from 'vue-styled-components';
  
  export const StyledHeader = styled.h1`
   font-size: 1.5em;
   text-align: center;
   color: palevioletred;
   background-color: yellow;
  `;
 3. Sử dụng Styled Component trong Vue Component: Sau khi đã tạo styled component, bạn có thể sử dụng nó trong các Vue component khác như một thành...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Liệt kê các loại Directives có sẵn trong Vuejs?

junior

Slot trong VueJS là gì?

middle

Các yếu tố cần thiết nhất trong State Management Pattern trong Vuejs là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào