Câu hỏi

Sự khác nhau giữa v-showv-if là gì?

entry
Ẩn câu trả lời detail

Dưới đây là một số điểm khác biệt chính giữa các lệnh v-show và v-if,

  • v-if chỉ kết xuất phần tử tới DOM nếu biểu thức chuyển trong ...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Dynamic components trong vuejs là gì?

Xem câu trả lời detail

Slot trong VueJS là gì?

Xem câu trả lời detail

Mục đích của keep alive tag để làm gì?

Xem câu trả lời detail

Sự khác nhau giữa `computed` và `methods` trong VueJS là gì?

Xem câu trả lời detail

Sự khác nhau giữa `v-show` và `v-if` là gì?

Xem câu trả lời detail