Câu hỏi phỏng vấn Vue.js
Câu hỏi

Nêu sự khác biệt giữa v-bindv-model trong Vuejs?

Câu trả lời

Trong Vue.js, v-bindv-model là hai directive quan trọng được sử dụng để tạo ra sự tương tác giữa dữ liệu và giao diện người dùng (UI), nhưng chúng phục vụ cho các mục đích khác nhau và hoạt động theo cách khác nhau.

v-bind

  • Mục đích: v-bind được sử dụng để ràng buộc dữ liệu đến thuộc tính của một thẻ HTML hoặc một component Vue. Nó cho phép bạn đặt giá trị của một thuộc tính dựa trên giá trị của một biến trong dữ liệu Vue của bạn.
  • Ràng buộc một chiều: v-bind tạo ra một ràng buộc một chiều từ dữ liệu đến giao diện người dùng. Điều này có nghĩa là khi dữ liệu thay đổi, giao diện người dùng sẽ cập nhật để phản ánh sự thay đổi đó, nhưng sự thay đổi trên giao diện người dùng không ảnh hưởng trở lại dữ liệu.
  • Sử dụng: v-bind thường được sử dụng để đặt các thuộc tính như class, style, href, v.v., dựa trên dữ liệu Vue.

v-model

  • Mục đích: v-model được sử dụng để tạo ra một ràng buộc hai chiều giữa phần tử biểu mẫu (form element) và dữ liệu Vue. Nó tự động cập nhật dữ liệu trong Vue khi người dùng thay đổi giá trị...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Giải thích sự khác biệt giữa one-way data và two-way data trong VueJS?

junior

Liệt kê các loại Directives có sẵn trong Vuejs?

middle

Sự khác nhau giữa slotsscoped slots trong Vuejs là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào