Câu hỏi

Prop component trong Vuejs là gì?

Câu trả lời

Trong Vue.js, props là một cơ chế cho phép truyền dữ liệu từ một thành phần cha (parent component) đến một thành phần con (child component). Props là viết tắt của "properties" và chúng được sử dụng để tạo ra các thành phần có thể tái sử dụng và tùy chỉnh được.

Đặc điểm của Props:

 • Một chiều: Dữ liệu trong props chỉ có thể truyền từ cha xuống con, không thể truyền từ con lên cha.
 • Read-only: Props không nên bị thay đổi bởi thành phần con. Nếu cần thay đổi, thành phần con nên phát ra một sự kiện (emit an event) để thông báo cho thành phần cha.
 • Kiểm tra kiểu dữ liệu: Có thể định nghĩa kiểu dữ liệu cho props và Vue.js sẽ cảnh báo nếu dữ liệu truyền vào không khớp với kiểu đã định nghĩa.
 • Mặc định và xác thực: Có thể đặt giá trị mặc định cho props và xác thực dữ liệu truyền vào.

Cách sử dụng Props:

 1. Khai báo Props: Trong thành phần con, bạn khai báo props mà bạn muốn nhận từ thành phần cha.

  // Trong thành phần con
  export default {
   props: {
    // Khai báo props dưới...
Bạn cần đăng nhập để xem
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Vue-loader là gì?

middle

Nêu sự khác biệt giữa v-bindv-model trong Vuejs?

middle

Dynamic components trong Vuejs là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào