Câu hỏi phỏng vấn Vue.js
Câu hỏi

Các tính năng chính VueJS là gì?

Câu trả lời

VueJS là một framework JavaScript mã nguồn mở được sử dụng để phát triển các giao diện web tương tác và ứng dụng web đơn trang (SPA - Single Page Applications). Dưới đây là một số tính năng chính của VueJS:

  1. Virtual DOM: VueJS sử dụng Virtual DOM, giống như React và một số framework khác. Các thay đổi không được thực hiện trực tiếp trên DOM thực, mà là trên bản sao của DOM dưới dạng cấu trúc dữ liệu JavaScript. Sau đó, VueJS so sánh bản sao này với cấu trúc dữ liệu ban đầu và chỉ cập nhật những phần thay đổi trên DOM thực, giúp tối ưu hóa hiệu suất.
  2. Data Binding: VueJS cung cấp tính năng ràng buộc dữ liệu hai chiều (two-way data binding) giữa các thành phần giao diện người dùng và dữ liệu mô hình, giúp quản lý trạng thái ứng dụng một cách dễ dàng.
  3. Components: VueJS hỗ trợ phát triển dựa trên thành phần (component-based development), cho phép tạo ra các thành phần có thể tái sử dụng trong HTML.
  4. Event Handling: VueJS cung cấp cơ c...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Nêu sự khác biệt giữa v-bindv-model trong Vuejs?

junior

Trong Vuejs, reactivity là gì?

middle

Tại sao cần sử dụng thuộc tính key cho danh sách trong Vuejs?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào