Câu hỏi phỏng vấn Vue.js
Câu hỏi

Instant prototyping trong Vuejs là gì và nó làm việc như thế nào?

Câu trả lời

Instant Prototyping trong Vue.js là một tính năng cho phép bạn nhanh chóng tạo và thử nghiệm các component Vue.js mà không cần phải thiết lập một dự án Vue.js đầy đủ. Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn muốn kiểm tra một ý tưởng component mới hoặc muốn thử nghiệm một component mà không muốn tích hợp nó vào dự án hiện tại của mình ngay lập tức.

Làm việc như thế nào?

  1. Cài đặt: Để bắt đầu với Instant Prototyping, bạn cần cài đặt @vue/cli@vue/cli-service-global thông qua npm hoặc yarn. Điều này cung cấp các lệnh vue servevue build mà bạn có thể sử dụng từ bất kỳ nơi nào trên máy của mình.

    npm install -g @vue/cli @vue/cli-service-global
  2. Tạo và Phục vụ Component: Sau khi cài đặt, bạn có thể tạo một file component Vue (ví dụ: MyComponent.vue) và sử dụng lệnh vue serve để phục vụ component này trên một máy chủ phát triển cục bộ. Vue CLI sẽ tự động biên dịch component và mở nó trong trình duyệt của bạn.

    vue serve MyComponent.vue
  3. *Thử nghiệm và Lặp lại...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Vue plugin là gì?

junior

Trong Vuejs, reactivity là gì?

middle

Single Page Applications là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào