Câu hỏi phỏng vấn Vue.js
Câu hỏi

Liệt kê các loại Directives có sẵn trong Vuejs?

Câu trả lời

Trong VueJS, các Directives là những chỉ thị đặc biệt được sử dụng trong các template HTML để thực hiện các thao tác trên DOM hoặc để liên kết dữ liệu một cách khai báo. Các directives này thường được tiền tố bằng ký tự v- và cung cấp một cách mạnh mẽ để tương tác với HTML từ logic JavaScript của ứng dụng Vue. Dưới đây là một số Directives cơ bản và phổ biến trong VueJS:

  1. v-bind: Dùng để ràng buộc dữ liệu đến các thuộc tính HTML. Ví dụ, ràng buộc địa chỉ URL của một hình ảnh đến thuộc tính src của thẻ img.
  2. v-model: Thực hiện ràng buộc dữ liệu hai chiều giữa các phần tử biểu mẫu (form elements) và dữ liệu ứng dụng, thường được sử dụng cho các phần tử nhập liệu như input, select, và textarea.
  3. v-for: Dùng để render một danh sách các phần tử bằng cách lặp qua một mảng dữ liệu.
  4. v-if, v-else-if, v-else: Cung cấp cơ chế điều kiện để kiểm soát việc hiển thị của các phần tử dựa trên một điều kiện logic.
  5. v-show: T...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Tại sao component data phải là một function?

middle

So sánh vuexpinia?

middle

Sự khác nhau giữa v-showv-if trong Vuejslà gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào