Câu hỏi

Các phương thức vòng đời của VueJS là gì?

entry
Ẩn câu trả lời detail

Vòng đời của Vue.js bao gồm các bước sau:

  • Khởi tạo (Initialization): Bước đầu tiên trong vòng đời của Vue.js là khởi tạo một instance của Vue. Tại đây, Vue.js sẽ tìm kiếm các lệnh và thuộc tính được cung cấp để đăng ký các thành phần, lắng nghe các sự kiện và khởi tạo dữ liệu.
  • Mounting: Sau khi được khởi tạo, Vue.js sẽ tiến hành tìm kiếm các thành phần trong DOM để gắn kết (mount). Quá trình này bao gồm các bước sau:
    • Tìm kiếm thành phần gốc (root compo...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Dynamic components trong vuejs là gì?

Xem câu trả lời detail

Slot trong VueJS là gì?

Xem câu trả lời detail

Mục đích của keep alive tag để làm gì?

Xem câu trả lời detail

Sự khác nhau giữa `computed` và `methods` trong VueJS là gì?

Xem câu trả lời detail

Sự khác nhau giữa `v-show` và `v-if` là gì?

Xem câu trả lời detail