Câu hỏi phỏng vấn Vue.js
Câu hỏi

Vòng đời của Vuejs là gì?

Câu trả lời

Trong Vue.js, vòng đời của một component được quản lý thông qua một loạt các "lifecycle hooks" (móc vòng đời), cho phép bạn thêm mã của mình vào các giai đoạn cụ thể trong quá trình khởi tạo, cập nhật, và hủy bỏ component. Dưới đây là một số lifecycle hooks quan trọng và mô tả về chúng:

  1. beforeCreate: Được gọi ngay sau khi instance được khởi tạo, trước khi thiết lập dữ liệu và sự kiện.
  2. created: Được gọi sau khi instance được tạo, tại thời điểm này, Vue đã thiết lập dữ liệu phản ứng, tính toán thuộc tính, phương thức, và sự kiện nghe nhưng chưa mount DOM hoặc chạy $el.
  3. beforeMount: Được gọi ngay trước khi component được mount vào DOM. Tại thời điểm này, template hoặc render function đã được biên dịch nhưng chưa được render hoặc mount.
  4. mounted: Được gọi sau khi component được mount vào DOM. Tại thời điểm này, bạn có thể truy cập đến DOM của component và thực hiện các thao tác DOM hoặc k...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Liệt kê các loại Directives có sẵn trong Vuejs?

middle

Sự khác nhau giữa v-showv-if trong Vuejslà gì?

junior

Prop component trong Vuejs là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào