Câu hỏi

Tại sao bạn cần sử dụng thuộc tính key cho lệnh (directive)?

Câu trả lời

Chúng ta cần dùng thuộc tính key cho lệnh bởi vì để VueJS có thể theo dõi các phần tử DOM được liên kết với lệnh đó. Cụ thể, thu...

Bạn cần đăng nhập để xem