Câu hỏi phỏng vấn Vue.js
Câu hỏi

Vue plugin là gì?

Câu trả lời

Trong Vue.js, plugin là một phần chức năng có thể tái sử dụng có thể được thêm vào ứng dụng Vue. Plugin thường cung cấp các tính năng toàn cục hoặc mở rộng chức năng của Vue bằng cách thêm các phương thức hoặc thuộc tính mới, hoặc thông qua việc đăng ký các thành phần toàn cục.

Mục đích sử dụng Plugin:

 • Mở rộng chức năng: Plugin có thể thêm các chức năng mới vào Vue, chẳng hạn như cung cấp các hệ thống xác thực, kết nối với các dịch vụ bên ngoài, hoặc thêm các directive mới.
 • Tái sử dụng mã: Plugin cho phép bạn tái sử dụng mã giữa các dự án Vue khác nhau, giúp tăng cường tính nhất quán và giảm thời gian phát triển.

Cách triển khai Plugin:

 1. Tạo Plugin: Một plugin Vue thường là một đối tượng hoặc một hàm có một phương thức install. Phương thức này được gọi khi plugin được thêm vào ứng dụng Vue.

  MyPlugin.install = function (Vue, options) {
   // Thêm một thành phần toàn cục
   Vue.component('my-component', MyComponent);
  
   // Thêm một phươn...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Prop component trong Vuejs là gì?

middle

Vuex là gì?

senior

Vue-loader là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào