Câu hỏi phỏng vấn React.js
Câu hỏi

Trong React, tại sao cần liên kết các event handler với this?

Câu trả lời

Trong React, việc liên kết các event handler với this là quan trọng vì nó đảm bảo rằng trong phương thức xử lý sự kiện, từ khóa this sẽ tham chiếu đúng đến instance của component. Điều này là cần thiết do cách this hoạt động trong JavaScript và cách React thiết lập các sự kiện.

Lý do cần liên kết this:

  1. Phạm vi của this: Trong JavaScript, phạm vi của từ khóa this phụ thuộc vào cách mà một hàm được gọi chứ không phải là cách nó được viết hoặc khai báo. Điều này có nghĩa là khi bạn truyền một phương thức của component như một event handler, mà không liên kết this, this sẽ không tham chiếu đến component khi phương thức được gọi như một phản ứng với sự kiện.
  2. Không thể truy cập state hoặc props: Khi this không được liên kết đúng cách trong event handler, bạn sẽ không thể truy cập this.state hoặc this.props bên trong phương thức đó, vì this sẽ là undefined hoặc tham chiếu đến một đối tượng không mong muốn.
  3. Không thể sử dụng setState: Tương tự, bạn cũng sẽ không thể gọi this.setState để cập nhật trạng thái của component, vì this không tham chiếu đến instance của component.

Cách liên kết `t...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Kể tên một số middleware của Redux mà bạn biết?

senior

Làm thế nào để sử dụng Polymer trong React?

middle

Sự khác nhau giữa createElementcloneElement trong React là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào