Câu hỏi

Portal trong ReactJS là gì?

junior
Ẩn câu trả lời detail

Portal là một cách được đề xuất để hiển thị phần tử con thành một nút DOM tồn tại bên ngoài phân cấp DOM của parent component.

ReactDOM.createPortal(child, container);

Đối số đầu tiên (child) là bất kỳ React con nào có thể render được, chẳng hạn như một element, string hoặc fragment. Đối số thứ hai (container) là một phần tử DOM.

Ví dụ thông thường khi chúng ta có component cha là A, bên trong đó render component con là B, thì thằng B này sẽ luôn bị bọc lại bên trong A

```html...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt chính về kiến trúc giữa JavaScript library như React và JavaScript framework như Angular là gì?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để việc render của React hoạt động chính xác khi chúng ta gọi setState?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để tránh việc cần phải binding trong React?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để sử dụng Polymer trong ReactJS?

Xem câu trả lời detail

Reselect là gì và nó hoạt động như thế nào?

Xem câu trả lời detail