Câu hỏi

Portal trong ReactJS là gì?

Câu trả lời

Portal là một cách được đề xuất để hiển thị phần tử con thành một nút DOM tồn tại bên ngoài phân cấp DOM của parent component.

ReactDOM.createPortal(child, container);

Đối số đầu tiên (child) là bất kỳ React con nào có thể render được, chẳng hạn như một element, string hoặc fragment. Đối số thứ hai (container) là một phần tử DOM.

Ví dụ thông thường khi chúng ta có component cha là A, bên trong đó render component con là B, thì thằng B này sẽ luôn bị bọc lại bên trong A

Bạn cần đăng nhập để xem