Câu hỏi phỏng vấn React.js
Câu hỏi

PureComponent trong React là gì?

Câu trả lời

PureComponent trong React là một lớp component mở rộng từ Component với một khác biệt chính: PureComponent tự động thực hiện một so sánh nông (shallow comparison) trên props và state của nó để quyết định xem component có cần được cập nhật hay không. Điều này giúp tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng bằng cách tránh các lần re-render không cần thiết.

Đặc điểm của PureComponent:

  • So sánh nông (Shallow Comparison): PureComponent thực hiện một so sánh nông trên cả props và state. Nếu không có sự thay đổi nào được phát hiện, component sẽ không được cập nhật. So sánh nông có nghĩa là chỉ so sánh giá trị nguyên thủy và địa chỉ tham chiếu của đối tượng/ mảng, chứ không so sánh sâu các giá trị bên trong đối tượng hoặc mảng.
  • Tối ưu hóa hiệu suất: Bằng cách giảm số lượng lần re-render không cần thiết, PureComponent giúp tối ưu hóa hiệu suất, đặc biệt là trong các ứng dụng lớn và phức tạp.
  • Sử dụng cẩn thận: Khi sử dụng PureComponent, bạn cần đảm bảo rằng tất cả các props và state được sử dụng trong component đều là các giá trị nguyên thủy hoặc đối tượng/ mảng mà khôn...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Làm thế nào để có thể tạo ref trong React?

middle

React có re-render tất cả các components và sub components mỗi khi gọi setState không?

middle

Sự khác biệt giữa smart componentdumb component là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào