Câu hỏi phỏng vấn React.js
Câu hỏi

Sự khác nhau giữa createElementcloneElement trong React là gì?

Câu trả lời

Trong React, createElementcloneElement là hai phương thức có chức năng khác nhau:

createElement

  • Chức năng: createElement là một phương thức được sử dụng để tạo ra một React element mới từ một type (có thể là một tag HTML như 'div', 'span', hoặc một React component). Phương thức này thường được sử dụng khi bạn muốn tạo một element mà không cần viết JSX.
  • Cách sử dụng: createElement nhận vào ba tham số chính: type của element, một đối tượng chứa các props, và children của element đó.
  • Ví dụ:
    React.createElement('div', { className: 'my-div' }, 'Hello World');
    Trong ví dụ trên, createElement tạo ra một element div với class 'my-div' và chứa nội dung là 'Hello World'.

cloneElement

  • Chức năng: cloneElement là một phương thức được sử dụng để sao chép và trả về một bản sao của React element với các props mới và/hoặc children mới. Phương thức này thường được sử dụng khi bạn muốn tạo một bản sao của một element với một số thay đổi nhỏ mà không cần tạo một element mới từ đầu.
  • Cách sử dụng: cloneElement nhận vào ba tham số: element cần được...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Bạn thích hooks nào trong React? Hãy mô tả cách tạo một hooks bất kỳ.

senior

Làm thế nào để cập nhật status trên một đối tượng lồng nhau với useState()?

senior

Làm thế nào để truy cập vào nút DOM trong một React component?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào