Câu hỏi

Sự khác nhau giữa createElement và cloneElement là gì?

Câu trả lời

createElement cloneElement
createElement là những gì JSX được chuyển đến và là những gì React sử dụng để tạo các React element (đối tượng đại diện của một số UI) cloneElement được sử dụng để sao chép một element và truyền các props mới cho nó.
createElement được sử dụng để mô tả giao diện người dùng trông như thế nào. cloneElement được sử dụng để t...
Bạn cần đăng nhập để xem