Câu hỏi

Sự khác nhau giữa createElement và cloneElement là gì?

middle
Ẩn câu trả lời detail
createElement cloneElement
createElement là những gì JSX được chuyển đến và là những gì React sử dụng để tạo các React element (đối tượng đại diện của một số UI) cloneElement được sử dụng để sao chép một element và truyền các props mới cho nó.
createElement được sử dụng để mô tả giao diện người dùng trông như thế nào. cloneElement được sử dụng để t...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt chính về kiến trúc giữa JavaScript library như React và JavaScript framework như Angular là gì?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để việc render của React hoạt động chính xác khi chúng ta gọi setState?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để tránh việc cần phải binding trong React?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để sử dụng Polymer trong ReactJS?

Xem câu trả lời detail

Reselect là gì và nó hoạt động như thế nào?

Xem câu trả lời detail