Câu hỏi phỏng vấn React.js
Câu hỏi

React Fiber là gì? Giải thích cơ chế hoạt động?

Câu trả lời

React Fiber là một cơ chế mới cho thuật toán reconciliation của React, là nền tảng của React 16 và các phiên bản sau đó. Fiber là một cải tiến lớn so với thuật toán reconciliation cũ, giúp tối ưu hóa việc render các component và quản lý các tác vụ trong React.

Đặc điểm của React Fiber

  • Incremental Rendering: Fiber cho phép React thực hiện công việc render một cách từng phần nhỏ (incremental), giúp tránh việc block main thread quá lâu và cải thiện trải nghiệm người dùng, đặc biệt là trong các ứng dụng lớn và phức tạp.
  • Task Prioritization: Fiber cung cấp khả năng ưu tiên các tác vụ khác nhau. React có thể tạm dừng và sau đó tiếp tục công việc render dựa trên mức độ ưu tiên của các tác vụ, giúp đảm bảo rằng các tác vụ quan trọng như cập nhật animation và đáp ứng sự kiện được xử lý trước.
  • Concurrency: Fiber giúp React có khả năng hỗ trợ concurrency, cho phép các tác vụ có thể thực hiện đồn...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Làm cách nào để liên kết các phương thức hoặc event handler trong lệnh callback JSX?

senior

Những hạn chế nào bạn không nên làm trong hàm render của một component trong React?

middle

Cách sử dụng React.memo() như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào